Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Alus.live taisyklės

1. Sąvokos

1.1. MB "Alus gyvai" į.k. : 305122915 registracijos adresas: Vytenio g. 50 vilnius, toliau vadinamas  – Alus.live
1.2. Pirkėjas – 1) juridinis asmuo; 2) veiksnus fizinis asmuo, kuris yra asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Alus.live kartu.
1.4. Alus.live partneris – juridinis asmuo: 1) Atsatovaujantis arba teikiantis Alus.live paslaugas tokias kaip transportavimas ar pan. 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai tokie kaip paramos, renginių organizavimo, ar kiti komerciniai arba visuomeniniai projektai.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Alus.live. taisyklės“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Alus.live rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita .
1.8. Privatumo politika – Alus.live patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Alus.live.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Alus.live teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Alus.live susijusios sąlygos.
2.2 Alus.live pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
2.3 Pirkti Alus.live turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 1.8. punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Alus.live.
2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant Alus.live saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01)) ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.
2.4.1 Pirkėjas privalo susipažinti su Alus.live patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
2.5 Pirkėjas gali užsisakyti ir pirkti prekes Alus.live pasirinkdamas vieną iš šių būdų: 
2.5.1 internetu užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą Alus.live (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.5.2 internetu nesiregistruodamas Alus.live;
2.5.3 fizinėje parduotuvėje, adresu Kauno g. 30 Vilnius, neatskleisdamas asmens duomenų.
2.6 Sutartis tarp Pirkėjo ir Alus.live laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą. 
2.7 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Alus.live duomenų bazėje.
2.8 Alus.live visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
2.9 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu: sales@alus.live

3. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Alus.live.
3.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Alus.live ir pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.4 Pirkėjas Alus.live registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius., Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
3.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Alus.live el.paštu sales@alus.live. Alus.live neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Alus.live ir turi teisę laikyti, kad veiksmus atliko Pirkėjas. 
3.6 Alus.live įrašynėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. "cookies") norėdamas teikti visavertes paslaugas Alus.live svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti Alus.live lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.
3.7 Pirkėjas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos
3.8 Pirkėjas, naudodamasis Alus.live, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Alus.live bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė
4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Alus.live darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Alus.live turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Alus.live arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Alus.live gali laikinai arba iš viso nutraukti Alus.live veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.3 Alus.live turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.5.1 ar 5.5.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 val.
4.4 Jei Alus.live yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
4.5 Alus.live atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Alus.live rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
4.6 Alus.live savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.
4.7 Alus.live turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
4.8 Alus.live įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Alus.live dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Alus.live teikiamomis paslaugomis.
4.9 Alus.live įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
4.10 Alus.live įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Alus.live registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.
4.11 Alus.live įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
4.12 Alus.live, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Alus.live įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Prekių kainos, nurodytos Alus.live prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Alus.live. 
5.2 Prekių kainos Alus.live yra nurodytos įskaičius PVM. 
5.3 Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.
5.4 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
5.5 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti trimis būdais:
5.5.1 Naudojantis OPAY siūlomais atsisakitymo būdais, pateikatais Alus.live svetainėje atsiskaitymo metu.
5.5.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5.5.3 fizinėje parduotuvėje, atsiskaitant grynais arba kortele.
5.6. Atsiskaitydamas 5.5.1. ir 5.5.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas

6.1 Prekės pristatomos per Alus.live partnerį – kurjerių tarnybą.
6.2 Užsakymų pristatymo kaina skaičiuojama pagalAlus.live  partnerio (kurjerių tarnybos) kainodarą.
6.3 Užsakymai į Kuršių Neriją pristatomi pagal tuo metu galiojančią Alus.live partnerio (kurjerių tarnybos) kainodarą.
6.4 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
6.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Alus.live pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.6 Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo kitą darbo dieną arba per 3 darbo dienas po apmokėjimo. įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai  sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
6.7 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo  nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
6.8 Jeigu  nepristato apmokėto užsakymo per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Pirkėjas ir  gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino. Jeigu prekės per šį terminą ar kitą susitartą terminą nėra pristatytos, Pirkėjas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą. Jeigu  nepristato prekių per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
6.9 Visais atvejais  atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.10 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su  įgaliotu atstovu (kurjerių tarnybos darbuotoju) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,  yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
6.11 Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai iš kurjerių tarnybos. Užnešimo paslaugų kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančą kurjerių tarnybos kainodarą.
6.12 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
6.13 Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, kurjerių tarnyba susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta prekių įteikti, tokios prekės grąžinamos , užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

7. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas

7.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  “Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėmis”, sudarytomis remiantis LR civilinio kodekso 6.363, 6.364 ir 6.338 straipsniais ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
7.2 Kiekvienos  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.3  neatsako už tai, kad  esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.4 Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia,  prekėms suteikia LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje numatytą 2 metus galiojančią daiktų kokybės garantiją: nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos,  atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas. 
7.5  neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
7.6 Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į  elektroniniu pašto adresu info(eta). Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.
7.7 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
7.8 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis ir grąžinimu bei keitimu pateikiama  “Garantinio prekių aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėse” skyriuje „Prekių grąžinimas”.

8 Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
8.4 Jei Pirkėjas nesutinka su  parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl  įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba(eta)vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.8.5
Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.